085 06 06 933

Algemene Voorwaarden Zeker Verduurzamen

Zeker Verduurzamen is een handelsnaam van Stadsbeheer B.V. hierna te noemen Zeker verduurzamen. 

Zeker verduurzamen is een Besloten vennootschap met gewone structuur, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86279084 en is gevestigd aan Stammerhove 3 (1112VA) te Diemen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Zeker verduurzamen.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Zeker verduurzamen aanbiedt, is het verlenen van verduurzamingsadvies in de breedste zin van het woord alsmede ondersteuning en advisering met betrekking tot het aanvragen van subsidies voor Opdrachtgever en daarnaast het opmaken en aanvragen van energielabels voor woningen en gebouwen door middel van een taxatie op basis van de muren, isolatie en de genomen energiebesparende maatregelen.
 6. Zeker verduurzamen: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Zeker verduurzamen heeft aangesteld, projecten aan Zeker verduurzamen heeft verleend voor Diensten die door Zeker verduurzamen worden uitgevoerd, of waaraan Zeker verduurzamen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Zeker verduurzamen, alsmede voorstellen van Zeker verduurzamen voor Diensten die door Zeker verduurzamen aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Zeker verduurzamen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Zeker verduurzamen, elke Overeenkomst tussen Zeker verduurzamen en Opdrachtgever en op elke dienst die door Zeker verduurzamen wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zeker verduurzamen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Zeker verduurzamen is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Zeker verduurzamen niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Zeker verduurzamen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Zeker verduurzamen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Zeker verduurzamen het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Zeker verduurzamen gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Zeker verduurzamen zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Zeker verduurzamen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Zeker verduurzamen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Daarnaast is een digitale handtekening voor de ondertekening van de offerte ook mogelijk via het door Zeker verduurzamen aangewezen programma.
 2. Zeker verduurzamen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Zeker verduurzamen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Zeker verduurzamen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Zeker verduurzamen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Zeker verduurzamen is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Zeker verduurzamen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Zeker verduurzamen van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Zeker verduurzamen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Zeker verduurzamen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Annulering door Opdrachtgever zijnde een Consument van een reeds geplande afspraak kan slechts tot 48 uur vóór de betreffende afspraak kosteloos geschieden. In het geval van annulering binnen 48 uur, is Zeker verduurzamen gerechtigd om de kosten ten aanzien van de geplande afspraak in rekening te brengen. Annuleringskosten die het RVO rekent, worden eveneens doorberekend aan Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever zijnde een Bedrijf een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot één maand voor de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag gerekend, en tot twee weken voor de aanvangsdatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.Zeker verduurzamen is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Zowel Opdrachtgever als Zeker verduurzamen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Zeker verduurzamen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Zeker verduurzamen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Zeker verduurzamen staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Zeker verduurzamen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Zeker verduurzamen aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Zeker verduurzamen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Zeker verduurzamen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Zeker verduurzamen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Zeker verduurzamen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Zeker verduurzamen Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Zeker verduurzamen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Zeker verduurzamen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Zeker verduurzamen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Zeker verduurzamen vraagt namens de Opdrachtgever documenten en toestemmingen aan bij overheden en/of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
 9. Zeker verduurzamen is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.
 10. Zeker verduurzamen kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Zeker verduurzamen verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Zeker verduurzamen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Zeker verduurzamen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Zeker verduurzamen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Zeker verduurzamen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Zeker verduurzamen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Zeker verduurzamen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Zeker verduurzamen.
 4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Zeker verduurzamen toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die Zeker verduurzamen redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten. Opdrachtgever is verplicht het te beoordelen object te ontdoen van alle belemmeringen die een goede beoordeling in de weg kunnen staan.
 5. Opdrachtgever is verplicht Zeker verduurzamen alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde rechtshandeling. Zeker verduurzamen zal hierbij slechts zorg dragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Adviezen

 1. Zeker verduurzamen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Zeker verduurzamen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Zeker verduurzamen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Zeker verduurzamen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Zeker verduurzamen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Zeker verduurzamengedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Zeker verduurzamen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Zeker verduurzamen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Metingen 

1. Zeker verduurzamen kan indien daartoe opdracht is gegeven een meting van de woning of het pand verrichten op basis van de NTA 8800 voor energielabels en NEN 2580 voor metingen inzake oppervlakten.

2. De door Zeker verduurzamen verrichte metingen worden naar beste kennis en inzicht opgesteld, en zo getrouw mogelijk weergegeven, doch staat Zeker verduurzamen niet in voor het bestaan van enige onjuistheden of onvolledigheden van de metingen. Zeker verduurzamen is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige meting.

3. In geval van werkzaamheden die zien op waarneming, geschiedt dat voor zover hetgeen waargenomen kan worden met het blote oog, zonder apparatuur en/of andere hulpmiddelen (hieronder tevens begrepen steigers, ladders e.d.), en op alle zichtbare ((onder)delen van) objecten.

4.Opdrachtgever is op eerste verzoek van Zeker verduurzamen verplicht om door hem verstrekte metingen en/of rapportages daarvan te beoordelen en goed te keuren. Indien Zeker verduurzamen wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een akkoord heeft gegeven is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

5.Opdrachtgever zal Zeker verduurzamen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, indien en voor zover relevant.

Artikel 10 – Opstellen van energielabels

 1. Zeker verduurzamen kan in opdracht van Opdrachtgever ondersteunen bij het verkrijgen van energielabels. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De beslissing berust enkel en alleen bij de betreffende bevoegde instantie die oordeelt over de toekenning of ontzeggen van de betreffende energielabels. Zeker verduurzamen zal bij het de aanvraag van het energielabel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, doch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daadwerkelijke toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 2. Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij een dergelijke procedure volgt.
 3. Uitgevoerde werkzaamheden zijn een momentopname op basis van het zicht, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de Certificerende Instantie steekproefgewijs een controle uitoefent. In het kader daarvan kan het zijn dat Zeker verduurzamen een herinspectie zal moeten doen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht hieraan mee te werken. Opdrachtgever zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Zeker verduurzamen jegens de Certificerende Instantie kan aantonen dat Zeker verduurzamen haar Diensten op de juiste manier uitvoert. Wanneer Opdrachtgever hier niet aan meewerkt is Zeker verduurzamen gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever op te zeggen en het reeds geregistreerde energielabel ongeldig te verklaren.
 5. In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt energielabel berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de berekening verwijderd uit de landelijke database. Voor kwaliteitsbewaking is Zeker verduurzamen aangesloten bij een gecertificeerde licentiehouder of is zelf gecertificeerd bij een gecertificeerde instantie voor zowel de basis- en detailmethodiek of een subdeelgebied van de BRL9500-W en BRL9500-U.  Het actuele procescertificaat kan opgevraagd worden bij Zeker Verduurzamen.
 6. Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. 
 7. Zeker Verduurzamen stelt de Opdrachtgever op de hoogte wanneer de certificatie instelling een of meerdere energieprestatie-rapporten intrekt. 

 

Artikel 11 – Aanvraag van subsidies

 1. In beginsel verloopt de gehele (of een deel van de) aanvraag via Zeker verduurzamen. Vanuit daar wordt de aanvraag neergelegd bij een partij die de feitelijke aanvraag behandelt. Indien nodig, zal deze derde partij rechtstreeks contact opnemen met Opdrachtgever.
 2. In het geval dat de aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gelaten op basis van onjuistheid of onvolledigheid van informatie zal Zeker verduurzamen dit te kennen geven aan Opdrachtgever en haar een termijn verlenen om alsnog de juiste en/of ontbrekende informatie aan te leveren.
 3. Indien een negatieve beschikking op de aanvraag wordt ontvangen en de mogelijkheid tot een bezwaar-en/of beroepschrift procedure door de bij de toekenning van de aanvraag betrokken bevoegde instantie open is gesteld, kan Zeker verduurzamen indien daartoe expliciet opdracht is gegeven, Opdrachtgever bijstaan met ondersteunende werkzaamheden. De bij de toekenning van betreffende aanvraag belanghebbende partij en/of de Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij een dergelijke bezwaarschriftprocedure volgt. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De beslissing op het bezwaar of beroep berust enkel en alleen bij de betreffende bevoegde instantie die oordeelt over de toekenning of ontzeggen van de betreffende aanvraag. Zeker verduurzamen zal bij het volgen van de bezwaar-en/of beroepschriftprocedure de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, doch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daadwerkelijke toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 4. Op door Zeker verduurzamen verrichte werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het aanvragen van subsidies en het volgen van een bezwaar-of beroepschriftprocedure is hetgeen bepaald is in artikel 7 en 8 overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Zeker verduurzamen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Zeker verduurzamen, Zeker verduurzamen een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw weergegeven.
 2. Zeker verduurzamen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever en met reizen gerelateerde kosten zijn in de vaste prijs opgenomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden die door Zeker verduurzamen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Zeker verduurzamen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 7 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Zeker verduurzamen.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Zeker verduurzamen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Zeker verduurzamen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Zeker verduurzamen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Zeker verduurzamen de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Zeker verduurzamen verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Zeker verduurzamen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Zeker verduurzamen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Zeker verduurzamen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Zeker verduurzamen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Zeker verduurzamen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Zeker verduurzamen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Zeker verduurzamen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Zeker verduurzamen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Zeker verduurzamen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Zeker verduurzamen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Zeker verduurzamen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Zeker verduurzamen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Zeker verduurzamen of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Zeker verduurzamen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Zeker verduurzamen is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Zeker verduurzamen alleen geacht te bestaan indien Zeker verduurzamen dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Zeker verduurzamen, is Zeker verduurzamen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Zeker verduurzamen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Zeker verduurzamen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Zeker verduurzamen in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Zeker verduurzamen leidt tot aansprakelijkheid van Zeker verduurzamen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Zeker verduurzamen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid van Zeker verduurzamen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 4. Zeker verduurzamen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Zeker verduurzamen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Zeker verduurzamen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Zeker verduurzamen.
 6. Enige door Zeker verduurzamen opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Zeker verduurzamen.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Zeker verduurzamen is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Zeker verduurzamen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Zeker verduurzamen. Zeker verduurzamen is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Zeker verduurzamen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Zeker verduurzamen haar eigen advies.
 9. Enige afwijzing van of enigszins van Opdrachtgever diens verwachting afwijkende resultaten met betrekking tot door Zeker verduurzamen aangevraagde vergunningen op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Zeker verduurzamen.
 10. Zeker verduurzamen voert haar diensten en werkzaamheden uit zonder daarbij enige garantie te geven dat er een daadwerkelijk toekenning van een vergunning zal plaatsvinden. Zeker verduurzamen is uitdrukkelijk niet betrokken bij de daadwerkelijk toekenning van een vergunning. Enkel en alleen de betreffende bevoegde instantie beslist over de toekenning van de vergunning.
 11. Zeker verduurzamen biedt slechts hulp bij het uitvoeren van een bezwaar- of beroepschriftprocedure of zienswijzen (zoals nader omschreven in artikel 8 en 11 van deze algemene voorwaarden) indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de voor het bezwaar of beroep benodigde informatie. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze informatie of ten gevolge van de onjuistheid van de informatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van informatie en/of van aanspraken naar aanleiding van de uitkomst van een dergelijke bezwaar- of beroepschriftprocedure.
 12. Zeker verduurzamen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Zeker verduurzamen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Zeker verduurzamen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Zeker verduurzamen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Zeker verduurzamen.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Zeker verduurzamen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Zeker verduurzamen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Zeker verduurzamen is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Zeker verduurzamen opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Zeker verduurzamens steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Zeker verduurzamen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Zeker verduurzamen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Zeker verduurzamen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Zeker verduurzamen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Zeker verduurzamen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Zeker verduurzamen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Zeker verduurzamen is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Zeker verduurzamen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Zeker verduurzamen waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Zeker verduurzamen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Zeker verduurzamen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Zeker verduurzamen gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Zeker verduurzamen rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeker verduurzamen. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Zeker verduurzamen opgeleverde zaken, dient Zeker verduurzamen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Zeker verduurzamen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Zeker verduurzamen, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Zeker verduurzamen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Zeker verduurzamen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Zeker verduurzamen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Huisman Bouwadvies verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Zeker verduurzamen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Zeker verduurzamen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stadbeheer de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Zeker verduurzamen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Zeker verduurzamen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Zeker verduurzamen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Zeker verduurzamen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 1 januari 2023

Tussenwoning

Zeker verduurzamen stelt energielabels op voor woningen en bedrijven.